Desatero oddlužení

Oddlužení je možné využít, pouze pokud máte zpoždění ve splácení dluhů více než 30 dnů po splatnosti a dluhy u minimálně dvou věřitelů. Ten, kdo si půjčil více úvěrů, ale jen od jedné společnosti, oddlužení k řešení své situace využít nemůže.

Naprosto zásadní podmínka u oddlužení je poctivý záměr dlužníka, který se sice ocitnul v těžké finanční situaci a není schopen splácet své dluhy, ale má zájem tuto situaci aktivně řešit.

Dlužník musí mít stálý příjem. Je nutné, aby Váš příjem postačoval pro úhradu 2.200 Kč měsíčně a výživného, pokud máte děti, na které hradíte výživné . Jedním z cílů insolvenčního řízení je co nejvyšší uspokojení věřitelů, pokud budou Vaše příjmy natolik vysoké, že dokážete splatit 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů, může být insolvenční řízení ukončeno i dříve než za 5 let.

Pokud se Vám podaří za 3 roky oddlužení zaplatit 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů, je oddlužení splněno. Rychlejší a mírnější je také oddlužení u starobních důchodců, invalidních osob a osob, kterým vznikly alespoň 2/3 dluhů před dosažením 18 let.

Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a musí k němu doložit: seznam majetku, listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců, výpis z rejstříku trestů. Je také třeba přložit čestné prohlášení o poučení o povinnostech v insolvenčním řízení. S jeho sepisem Vám pomůžeme.

Insolvenční zákon upravuje 2 možné způsoby oddlužení: zpeněžením majetkové podstaty (jednorázový prodej aktuálního majetku dlužníka a vyrovnání dluhů) nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (tento způsob oddlužení zasahuje dlužníkův majetek především do budoucna – pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojí z výtěžku zpeněžení zajištění a současně po dobu 5 let plní dlužník pohledávky nezajištěných věřitelů podle daného poměru za současného prodeje aktuálního hodnotnějšího majetku dlužníka).

Dlužník navrhuje způsob oddlužení, ale rozhodnutí o způsobu oddlužení je ponecháno na nezajištěných věřitelích, kteří jej odhlasují buď na své schůzi, nebo mimo ni. Výsledek hlasování je podkladem pro další rozhodování insolvenčního soudu, který musí ještě oddlužení schválit.

Hodnoty získané dědictvím, darem a další mimořádné příjmy je dlužník povinen po dobu trvání schválení oddlužení splátkovým kalendářem použít k mimořádným splátkám.

Vyvarujte se dalších půjček a úvěrů, průběhu oddlužení nesmí vznikat dlužníkovi další dluhy.

V případě, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo vzniknou nové dluhy, které není schopen splácet, soud může Vaše řízení zastavit nebo oddlužení zrušit a prohlásit konkurs.

Soud určí Vašeho insolvenčního správce ze seznamu ministerstva spravedlnosti. Insolvenčního správce si nemůžete sami zvolit. Insolvenční správce potom v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře sleduje dlužníka a dohlíží na plnění splátkového kalendáře.

Každý půlrok odevzdáte správci asoudu přehled příjmů za minulé období. Insolvenčního správce vždy informujte o všech změnách (změna zaměstnání, stěhování…). Správce prodává majetek, který je zahrnut v majetkové podstatě.

Veškeré informace ke každému, tedy i k vašemu, insolvenčnímu řízení budou veřejně k dispozici na internetu v takzvaném insolvenčním rejstříku: isir.justice.cz Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy a obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy.

Lidé, kteří vyhlásili osobní bankrot, musí pravidelně tyto stránky sledovat, protože budou sloužit de facto i jako jejich „pošťák“. Prostřednictvím tohoto rejstříku se bude doručovat většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Neměli by se proto spoléhat jen na to, že vše důležité přijde poštou v obálce s pruhem.

Nabízíme vám pomoc, proto úvodní konzultace a návrh řešení je zdarma. Zaručujeme profesionální přístup a pochopení. Výši odměny za sepis a podání insolvenčního návrhu stanoví zákon a je jej možné zahrnout do insolvence.