GDPR – Ochrana osobních údajů

JUDr. Martin Horák, LL.M., MBA
advokát, insolvenční správce

IČ 65868200, DIČ CZ7507065555
Email: ak@mhorak.cz, is@mhorak.cz
Tel.: 596 730 151, mobil: 777 111 911

Poučení

JUDr. Martin Horák, LL.M., Koperníkova 1215/4, 700 30 Ostrava, IČ 65868200, zpracovává v rámci činnosti zpracování insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení na základě povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) osobní údaje dlužníků, a to zejména následující:

• Jméno, příjmení;
• Adresu trvalého bydliště;
• Datum narození;
• Informace o majetku dlužníka, a to zejména o nemovitostech, motorových vozidlech, bankovních účtech, jiných pohledávkách;
• Informace o příjmech dlužníka ze zaměstnání nebo samostatné činnosti, dalších příjmech, a to včetně údaje o plátci mzdy nebo jiného příjmu postižitelného srážkami ze mzdy;
• Informace o dlužníkových závazcích a identifikace jeho věřitelů;
• Informace o tom, jak se budou rozdělovat dlužníkovy příjmy mezi věřitele.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti zpracovatele insolvenčního návrhu.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu přípravy a trvání insolvenčního řízení, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

JUDr. Martin Horák, LL.M. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

Výjimku představují:

• subjekty, u kterých je poskytnutí uloženo zákonem – např. soudy, orgány činné v trestním řízení a další, dále
• subjekty, u kterých je poskytnutí nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů věřitele (např. věřitelé, banky, plátci mzdy a další) a dále
• další zpracovatelé, kterými jsou zejména:
1. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době JUDr. Martin Horák, LL.M. nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že dle Nařízení máte právo:
• požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a požadovat kopii takové informace,

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud nebude v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně právo domáhat se ochrany u příslušného soudu.