Jak může pomoci insolvenční správce změnit váš finanční osud?

V dnešním článku si probereme, kdo je to insolvenční správce, kdo jím může být a jaké musí splňovat podmínky. V případě oddlužení buďte obezřetní, protože ne každý je insolvenční správce, nýbrž jen zprostředkovatel, který si za insolvenční návrh, většinou vezme nemalou částku.

V případě, že vás dostihly dluhy, které již nejste schopni splácet, je nejvhodnější řešit insolvenci včas, než přijdete o majetek. Pokud chcete spolehlivého insolvenčního správce, u něhož nebudete platit předeme, ani za podání insolvenčního návrhu, pak doporučujeme využít našich služeb.

Kdo je insolvenční správce a jaké jsou jeho práva a povinnosti

Insolvenční správce, je jmenován soudem, v rámci procesu oddlužení dlužníka. Má na starost administrativní, vyšetřovací, kontrolní a právní úkoly. Během insolvence dohlíží na splnění podmínek určených soudem a distribuuje finanční prostředky nezajištěným věřitelům.

TIP: Uvažujete nad insolvencí? Pak se podívejte, co si vše musíte k návrhu na oddlužení nachystat.

Co dělá insolvenční správce?

Insolvenční správce má za úkol postupovat zodpovědně a s odborným znalostmi, při plnění svých povinností. Má také závazek zachovávat důvěrnost o určitých informacích. Jeho role v rámci insolvenčního procesu je jedinečná a vyžaduje specifickou pozornost.

V rámci insolvenčního zákona se neomezuje jen na tradičního insolvenčního správce. Existují zde i další specifické role správců, konkrétně: předběžný, oddělený a zvláštní:

 1. Předběžný insolvenční správce:
 • Jde o roli zavedenou ještě předtím, než soud rozhodne o úpadku dlužníka.
 • Soud stanovuje jeho pravomoci, které mohou být omezenější, ale nikdy širší než u tradičního správce.
 • Jeho hlavním úkolem je identifikovat a zabezpečit majetek dlužníka. Po rozhodnutí o úpadku, přejímá plné pravomoci typického insolvenčního správce.
 1. Oddělený insolvenční správce:
 • Oddělený insolvenční správce získává pravomoc, když existuje riziko střetu zájmů u tradičního insolvenčního správce.
 • Soud určí, které úkony bude tento oddělený správce vykonávat.
 1. Zvláštní insolvenční správce:
 • Pokud řízení vyžaduje specializované znalosti v konkrétní oblasti, soud může určit tohoto speciálního správce.
 • Jeho role a vztah k tradičnímu správci, je pak přizpůsoben ke konkrétní situaci.

Jaké podmínky musí splňovat insolvenční správce?

Jaké podmínky musí splňovat insolvenční správce?

V České republice, mohou být insolvenčními správci jednotlivci nebo veřejné obchodní korporace (stejně jako zahraniční společnosti), pokud splňují právní požadavky a získají potřebnou autorizaci. Mezi hlavní požadavky patří bezúhonnost a odpovídající odborná kvalifikace.

Kvalifikační předpoklady pro insolvenčního správce

Pro pověření funkcí insolvenčního správce, je v insolvenční legislativě vyžadován úspěšně dokončený magisterský stupeň, vysokoškolského studia a složení předepsaných zkoušek pro správce. Osoby, které splňují tato kritéria a žádající o zařazení do seznamu insolvenčních správců, jsou registrovaní ministerstvem spravedlnosti. Ministerstvo následně udržuje seznamy, které jsou součásti insolvenčního rejstříku, a zajišťuje také dohled nad kvalitou vykonané práce správců.

Máte dluhy? Nevíte kolik a kde, aneb jak zjistit, kde mám dluhy? Přečtěte si náš článek, kde vám poradíme, jak dohledat své dluhy….

Kompetence a zodpovědnosti insolvenčního správce

 • Navrhnout optimální strategii řešení dlužníkovy insolvence
 • Zajistit přehled o všech dlužníkových závazcích a aktivech
 • Sestavit seznam všech pohledávek
 • Prověřit pohledávky na základě předložené dokumentace, uznat je a případně je zamítnout
 • Sestavit zprávu o analýze pohledávek
 • Informovat zúčastněné strany v insolvenci o klíčových událostech
 • Maximálně uspokojit věřitele v rámci dostupných zdrojů
 • Sestavit podrobnou zprávu o aktuálním stavu dlužníka
 • Odpovědně spravovat veškerý majetek sloužící jako zajištění
 • Odpovědně zpracovávat daňové záležitosti, pokud je registrován jako plátce DPH.
 • Vlastním šetřením zjistit, zda dlužník neopomněl některý majetek v seznamu.

S povolením insolvenčního soudu může správce provádět prohlídky v obydlí či místě podnikání dlužníka. Výstupy z těchto aktivit, slouží jako základ pro rozhodnutí o nejvhodnějším způsobu řešení dlužníkovy situace.

Z těchto analýz a vyšetření, vytváří insolvenční správce podrobnou zprávu, která poskytuje základní informace pro rozhodovací proces, týkající se dlužníkova úpadku. Tato zpráva je důležitá, při rozhodování o vhodném postupu. Zda bude oddlužení schváleno a jak bude provedeno.

Důležitou součástí role insolvenčního správce, je také spolupráce s insolvenčním soudem. Na základě získaných informací, může správce požádat soud o povolení prohlédnout dlužníkův byt, místo podnikání nebo jiné lokality, kde může být skrytý majetek.

Především je důležité zdůraznit, že insolvenční správce je nezbytným spojencem věřitelů a zajišťuje, aby byly jejich pohledávky spravedlivě a transparentně řešeny. Ať už se jedná o řízení majetku, komunikaci s účastníky insolvenčního řízení nebo vypracování podrobných zpráv. Insolvenční správce se vždy rozhoduje, pro spravedlivý a hladký průběh insolvenčního řízení.

Insolvenční správce má tak v rukou velkou odpovědnost, kterou vykonává v souladu s příslušnými právními předpisy a s nejvyšším zájmem věřitelů v mysli. Jejich práce je nezbytná, pro udržení důvěry ve veřejný insolvenční systém a pro spravedlivé uspokojení věřitelů.

Své dluhy nikdy neodkládejte

Odpovědnost a úkony insolvenčního správce v insolvence

V rámci insolvence je hlavním úkolem insolvenčního správce dohlédnout na správný průběh procesu oddlužení, včetně monitorování pravidelných plateb směrem k insolvenci.

Pokud jde o srážky z dlužníkova platu, je odpovědností zaměstnavatele převádět relevantní část na účet správce. Insolvenční správce si následně strhne svůj honorář a postará se o distribuci zbytku věřitelům dle stanoveného plánu.

POZOR: Na trhu se objevují společnosti, které chtějí za podání insolvenčního návrhu 15 000 Kč a více. Doporučujeme se takovým nabídka vyhnout, jelikož z vás mohou vytáhnout peníze, i když insolvenční návrh není schválený. My však máme pochopení pro lidi, kteří se dostali do finančních problémů a nemají peníze nazbyt. Proto využijte našich služeb, abyste ušetřili peníze, jelikož my nic předem nechceme. Naše náklady jsou následně zahrnuty v samotné insolvenci dlužníka.

Zodpovědnost za informování o průběhu

Každých šest měsíců, musí insolvenční správce vypracovat souhrnnou zprávu, o průběhu oddlužení. Tato zpráva by měla zahrnovat aktuální stav splacení dluhů, informace o platech a jakékoliv další relevantní detaily, týkající se oddlužení, včetně dodržování dlužníkových povinností.

Důležité změny, jako jsou nové pracovní pozice nebo změna bydliště, musí být správci neprodleně oznámeny.

Co mám dělat, pokud správce selže?

Je nezbytné, aby správce oddlužení náležitě plnil své povinnosti. Pokud dojde k jeho selhání, můžete se obrátit na soud, s žádostí o jeho výměnu. Věřitelé mají stejnou možnost. Výměna může proběhnout buď odvoláním insolvenčního správce nebo jeho uvolněním z pozice.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.