Co si potřebujete nachystat k návrhu na oddlužení

Na základě vašich dotazů a nejasností, jsme vytvořili článek o tom, co od vás potřebujeme v případě návrhu na oddlužení nebo když potřebujete znát detailnější informace k vašim finančním problémům.

Bez níže uvedených informací vám nejsme schopni pomoci ani odborně poradit. Chápeme, že můžete mít obavy sdělovat své osobní údaje a detaily k finančním problémům, ale můžeme vás ujistit, že u nás jsou v bezpečí a v bezprecedentní anonymitě. Váže nás totiž povinnost mlčenlivosti, kterou má každý advokát.

Vaše osobní údaje jsou uchovány pouze u nás, a to pro účely sepsání insolvenčního návrhu. Osobní údaje nikdy nepředáváme externistům ani k marketingovým účelům. Na druhou stranu je třeba vědět, že insolvenční rejstřík je veřejný seznam, do kterého může nahlídnout jakákoliv osoba a tyto údaje o Vás zjistit.

Potřebné informace a dokumenty

1. Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, kontaktní údaje (nejlépe kopie OP, tel. email)

Tohle jsou základní údaje, které nám pomáhají dohledat dodatečné informace k případu a jsou nezbytné při sepisování insolvenčního návrhu. 

2. stav –svobodný/svobodná, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova, ženatý/vdaná (nutné doložit oddací list)

Rodinný stav je důležitý uvést, abychom mohli zhodnotit, zda není vhodnější využít oddlužení manželů či jednotlivce. Mnohdy je právě výhodnější tato varianta. Manžel/ka je rovněž vyživovanou osobou, která se zohledňuje při výpočtu insolvenční srážky.

3. vyživované osoby (doložit rodné listy, rozhodnutí o výši výživného, potvrzení o studiu u dětí starších 18 let apod.).

Pokud máte výživové povinnosti na dítě, uveďte nám tuto informaci. Na základě tohoto údaje se vypočítává měsíční srážka.

4. Máte minimálně 2 závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů? Doložte např. exekuční tituly, rozsudky apod. Pokud nemáte nic k Vašim dluhům, musíte zajít na příslušný OS a vyžádat si výpis exekucí na Vaši osobu.

Zašlete nám i bližší informace (dokumenty) k dluhovým závazkům, které jsou 30 dní po splatnosti, a které již nezvládáte nadále splácet. Tyto podrobnosti nám především určí, zda splňujete podmínky pro insolvenci.

5. Bydlení (doložte nájemní smlouvu)

Každý někde bydlí, kde hradí nájemné a služby. Pokud budete např. požadovat nižší než zákonem stanovenou srážku, budete odkazovat na své pravidelné měsíční náklady vč. nákladů na bydlení. Pokud máte vlastní byt je důležité vypočítat hodnotu chráněného obydlí, abyste o byt případně v oddlužení nepřišli. (prosím o vysvětlení)

6. Doložte příjmy za posledních 12 měsíců (výplatní pásky, potvrzení ČSSZ o důchodu, prohlášení že jste nepracovala apod.).

Údaj o příjmech je nezbytný k ověření, zda žadatel splňuje jednu z hlavních podmínek, a to že je schopný měsíčně splácet své závazky k insolvenci.

Potřebujete mít příjmy v takové výši, aby zabavitelná částka byla nejméně 2.200 Kč, resp. 3.300 Kč v případě společného oddlužení manželů.

7. Seznam majetku – uveďte co vlastníte (oblečení, vybavení domácnosti, auto, telefon, finanční produkty apod.)

Uvedením veškeré majetku dokládáte své majetkové poměry. Soud může oddlužení schválit dvěma způsoby.

 1. Zpeněžením majetkové podstaty
 2. Splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty

V prvním případě se posuzuje, zda má dlužník natolik velký majetek, která stačí k uspokojení věřitelů a jejich uspokojení bude vyšší než splátkovým kalendářem.

Druhý případ je nejčastější způsob schváleného oddlužení. Tedy dlužník splácí ze svého příjmu a současně se zpeněžuje majetek dlužníka.

Nemusíte se ale bát, že přijdete např. o vybavení bytu či i v mnoha případech o osobní automobil. Vše se posuzuje individuálně. Pokud Vám automobil slouží k dopravě za prací, nemusí dojít k jeho zpeněžení.

Základním měřítkem, zda se bude majetek dlužníka zpeněžovat je jeho současná cena. Pokud majetek nedosahuje alespoň hodnoty 40-50.000 Kč, většinou se takový majetek nezpeněžuje.

Pokud však nějaký majetek neuvedete v seznamu majetku a tento majetek zatajíte, jste naopak povinni ho vydat ke zpeněžení vždy bez ohledu na jeho hodnotu. Proto důrazně doporučujeme uvést v seznamu majetku veškerý svůj majetek. 

Kdo může požádat o oddlužení

Kdo může požádat o oddlužení a jaké jsou podmínky

Oddlužení manželů

Od 1.1.2014 mohou žádat o oddlužení také manželé. V případě zadlužení obou manželů, je mnohem výhodnější zažádat o osobní bankrot společně než jednotlivě.

Při oddlužení manželů dojde ke spojení všech dluhů. Tímto může dojít k výraznému zmenšení celkové hrazené částky a měsíční srážky. Současně ušetříte i na odměně insolvenčního správce, neboť při společném oddlužení manželů hradíte pouze jednu.

Oddlužení fyzické osoby

Pokud insolvenční soud povolí oddlužení (vyhlášení osobního bankrotu) dojde k okamžitému pozastavení všech forem vymáhání dluhů.

Budou tedy pozastaveny všechny exekuce na dlužníka, další vykonatelná rozhodnutí nebo dokonce dražební jednání. Od vyhlášení osobního bankrotu se nebudou úročit jakékoliv dluhy.

Oddlužení OSVČ

Od 1.1.2014 mohou žádat o oddlužení i OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné). Pokud budete žádat o oddlužení jako OSVČ, musíte splňovat tyto podmínky:

 • dluhy musí být na IČO či na rodné číslo
 • dostačující příjem z podnikání či pracovního poměru
 • oddlužení podnikatelů má ostatní podmínky shodné s insolvencí fyzické osoby
 • nelze uplatnit paušální daň, je nutné podávat daňové přiznání
 • oddlužení právnické osoby (s.r.o., a.s., atd.) není možné

Oddlužení seniorů a invalidů

Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schváleného oddlužení.

Listiny dokládající vznik starobního důchodu nebo invaliditu dlužníka za účelem podání zprávy o splnění oddlužená předloží insolvenčnímu správci.

Oddlužení u seniorů trvá nejdéle 3 roky. Je tedy o 2 roky kratší, než je to u ostatních osob, co žádají o osobní bankrot.

Avšak je třeba upozornit, že tříleté oddlužení se uplatňuje pouze u seniorů, kteří pobírají:

 1. Buď starobní důchod. Přičemž nárok na starobní důchod musí vzniknout před schválením insolvence a musí trvat po celou dobu.
 2. Nebo invalidní důchod poskytovaný pro invaliditu I. nebo III. stupně a musí vzniknout před schválením insolvence a musí trvat po celou dobu.

Jak probíhá oddlužení neboli osobní bankrot?

Pokud budete chtít podat návrh na oddlužení, bude nezbytné zaslat výše uvedené informace. Jakmile je obdržíme, budeme moci provést bezplatně právní posouzení a následně podat insolvenční návrh

Jakmile dojde k povolení oddlužení (zjištění úpadku dlužníka), dojde k zastavení vymáhání exekucí. Zároveň dojde k ukončení úročení nebo-li navyšování dlužných částek.

Splácet lze max. 3 nebo 5 let s případným odpuštěním zbývajícího dluhu. Oddlužení lze splatit samozřejmě i dříve. Měsíční splátka se odvíjí od výše příjmu, vyživovaných osob, apod.

Například muž s čistým příjmem 25 000 Kč, který má manželku a jedno dítě, bude měsíčně splácet cca 3 000 Kč. Pro výpočet měsíčních srážek v insolvenci, můžete využít naší online kalkulačku.

Kdy může soud návrh na oddlužení zamítnout?

Podaný insolvenční návrh může být ze zákona automaticky zamítnut, pokud:

 • je shledán nepoctivý záměr
 • dlužník není schopen ze svého měsíčního příjmu zaplatit minimální splátku ve výši 2 178 Kč
 • návrh na oddlužení podala osoba, které již bylo za posledních 10 letech pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny
 • dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Jaké má povinnosti dlužník v průběhu insolvence?

 • vykonávat výdělečnou činnost potřebnou ke splácení svých měsíčních srážek na insolvenci, například v případě ztráty zaměstnání se musí snažit najít práci
 • dodatečné příjmy použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře, například příležitostné přivýdělky, výhra v soutěžích, příjmy z pronájmů, dary, dědictví apod.
 • dokládat insolvenčnímu správci každých 6 měsíců výši příjmů, kde se za příjmy považuje mzda, příjmy z podnikání, starobní a invalidní důchod, nemocenská, jednorázový dar či dědictví
 • nezatajovat žádné příjmy
 • nevytvářet si žádné nové dluhy, které není schopen splácet

Oddlužení v případě finanční problémů

Kolik stojí vypracování návrhu na oddlužení?

Insolvenční návrhy nemůže vypracovat a podat kde, kdo. Zpracovat a zaslat insolvenční návrh může pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, nebo akreditovaná osoba, a to dle ust. § 390a, zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

Nejvyšší částka za vypracování návrhu je zákonem stanovena na výši 4.000 Kč při oddlužení jednotlivce a ve výši 6.000 Kč při oddlužení manželů ANO. Bohužel narazíte i na takové „podnikatele“, kteří za tyto služby účtuji mnohonásobně vyšší částky, kdy je po vás většinou žádají předem.

Z naší praxe jsme zjistili, že to mohou být i desetitisíce. Rovněž Vám naslibují tzv. dohled v rámci celého insolvenčního řízení, aby ospravedlnili či zdůvodnili, za co máte platit jinou než zákonem stanovenou částku. Tento slib však nemohou splnit, neboť jediným, kdo na dlužníka dohlíží v rámci insolvenčního řízení, je insolvenční správce a nad ním vykonává dohled insolvenční soud.

Jinými slovy, tito zprostředkovatelé nemají žádnou pravomoc do Vašeho insolvenčního řízeni nikterak zasahovat. 

Chápeme, že když někdo žádá o oddlužení, zřejmě nebude mít peníze nazbyt, zřejmě by je použil na své závazky. Proto nabízíme všem oddlužení ZDARMA! Nám nebudete zasílat žádné peníze předem. Naši pohledávku za sepis a podání insolvenčního návrhu si uplatníme ve Vašem insolvenčním řízení.

Kdy dojde k ukončení insolvence?

Oddlužení se považuje za ukončené, jestliže:

 • dlužník splatil všem nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši
 • dlužník splatil věřitelům, v době 3 let od schválení oddlužení alespoň 60 % jejich pohledávek (jde o jakési „zrychlené“ oddlužení, vhodné především v případě nižších dluhů)
 • po dobu 5 let od schválení oddlužení nebyly porušeny povinné podmínky a splatilo se nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Pokud dlužník nesplatí za 3 roky 60 % svých závazků, následně přechází do druhé varianty oddlužení, ve kterém se bude snažit po další dva roky splatit aspoň 30 % svých závazků. Pokud splní dlužník řádně a včas všechny povinnosti, insolvenční soud ho osvobodí od zbylých dluhů.

Pokud se dlužníkovi nepodaří splatit alespoň 30 % svých závazků do 5 let, bude o prominutí zbývajících dluhů rozhodovat soud. Pokud však dlužník po celou dobu pracuje a vynakládá veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat k uspokojení věřitelů, soud dlužníka osvobodí od placení zbylých dluhů většinou vždy.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.